Uthyrningsavtal & uthyrningspolicy.

Öppna
§ l Tillämplighet
Nedanstående villkor ska gälla om Inte annat avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.
 
§ 2 Leverans
Allt hyresmaterial levereras fritt uthyrarens lager och skall på hyres taga rens ansvar och bekostnad återlämnas tlll uthyraren.
 
§ 3 Reklamation
Uthyraren utlämnar det förhyrda materialet i driftdugligt och provat skick och försett med erforderliga säkerhetsanordningar.
 
§ 4 Hyrestid
Hyrestiden beräknas från den dag då hyresmaterial levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterial återlämnas. Hyra debiteras I enighet med uthyrarens ,gällande hyresprlsllsta och kan komma att Justeras under hyresperloden.
 
§ 5 Hyresberäkning
Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för heldag. Utnyttjas materialen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria, såvida det uthyrda materialen inte används under dessa dagar. För vissa hyresgrupper tillämpas hyra per kalenderdag. Hyra debiteras även under semesterperiod om Inte materialen i förväg blivit avanmält och tlllgängliga för avhämtning.
 
§ 6 Överlåtelse
Hyresmaterialen får Inte utan uthyrarens
godkännande användas av annan än hyrestagaren.
 
§ 7 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterialen förvaras och används, Uthyraren ska ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmaterialen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållande för vilka den är avsedd I enighet med uthyrarens med hållande och föreskrifter för drift.
 
§ 8 Tillsyn och vård
Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel, smörjmedel, slitdelar och förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnande skall hyresmaterialen vara väl rengjord och I gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren för utgjord. 
§ 9 Skador och förlust
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterlel liksom skada som Inte kan hänföras till normal förslitning. Förlorade maskiner och materiel debiteras till nytt anskaffningsvärde. 
 
§ 10 Reparationer
Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får däröver Inte utföras utan uthyrarens godkännande.
 
§ 11 Följdskador
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas denna eller tredje man I samband med användning och placering
av hyresmaterialen under hyrtiden. Uthyraren ansvarar Inte för skada eller kostnader till följd av drifts avbrott eller leverans försening av förhyrd utrustning.
 
§ 12 Försäkring
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrade.
 
§ 13 Betalningsvillkor
På hyresbeloppet tillkommer mervärdesskatt. Fakturerad hyra erlägges Inom 30 dagar från fakturadatum om Inte annat meddelats. Dröjsmålsränta debiteras med på fakturan angiven procentsats. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp.
 
§ 14 Återtagande
Om hyrestagaren Inte erlägger betalning Inom avtalad tid, Inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyreskontraktet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga det uthyrda materialet.
 
§ 15 Force Majeure
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyraren eller hyrestagaren Inte råder och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning som förorsakas enligt avtalslagens definition gällande force majeure.
 
§ 16 Tvister
De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt av skiljenämnd enligt gällande svensk lag därom.